ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 11/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 129090
Page Views 213091
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2560
ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้ที่่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่จึงขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันราชการ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,10:12   อ่าน 79 ครั้ง